Assistentens yrkesroll

Den personliga assistentens yrkesroll

Det innebär stort ansvar men också stor frihet att vara personlig assistent åt en funktionshindrad människa. Assistentens uppgift är att vara länken mellan de begränsningar som handikappet innebär och ett normalt liv.

Uppdragsgivarens funktionshinder, ålder, personlighet, bakgrund och familjeförhållande varierar starkt. Varje hem, varje funktionshinder och varje individ är unik Det enda de har gemensamt är att de har behov av och lagstadgad rätt till personliga assistenter i sina liv.

I begreppet personlig assistent ligger att det skall vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Det är frågan om hjälp och stöd som knyts till den enskilde och finns tillgänglig i olika verksamheter under olika tider på dygnet.

Den personliga assistenten skall i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed en trygghet för den enskilde och dennes närstående. Som personlig assistent är man knuten till den enskilde och inte till någon verksamhet. Den enskilde skall ha stort inflytande över när och hur hjälpen skall ges, dvs kunna bestämma över sin livssituation.

För vissa personer kan personliga assistenter vara förutsättningen för att kunna arbeta eller studera, andra behöver hjälp med att kommunicera och göra sig förstådda. Hjälp och stöd i olika situationer kan vara ett viktigt medel för att undvika isolering och passivitet och för att kunna deltaga i både planerade och spontana aktiviteter.

I vissa situationer av privat karaktär t ex personlig hygien, är det angeläget med ett begränsat antal personer som den enskilde själv valt. Det kan också vara fråga om träning med att uppehålla och förstärka funktionsförmågan.

Hos vissa uppdragsgivare innebär arbetet att stötta denna i sina kontakter med andra människor. En viktig samarbetspartner i arbetet är de anhöriga. De anhöriga har en lång historia tillsammans med uppdragsgivaren.

Man skall vara behjälplig med att göra det som den funktionshindrade själv skulle ha gjort om han/hon inte varit handikappad. Däri ingår också ett hems skötsel, inköp, matlagning, tvätt. Vissa uppdragsgivare behöver hjälp med sina ”papper” som kan vara räkningar, ekonomi och myndighetskontakter.

Dessutom kan det ingå att vara med vid aktiviteter utanför hemmet som t e x biobesök, gå på restaurang, konserter och kanske behandlingskontakter med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det handlar om att vara en fixare och fungera som uppdragsgivarens förlängda armar, ben och kanske ”hjälphjärna”. Det är också viktigt att agera om något förändras t ex i uppdragsgivarnas hälsotillstånd.

Hemmet är assistentens arbetsplats. I en annans hem går det inte att styra och ställa hur som helst. Här gäller det att anpassa sig och inordna sig i de mönster som finns.

Den som har till uppgift att vara personlig assistent kommer att etablera en mycket nära relation till uppdragsgivaren. Och uppdragsgivaren kommer i sin tur i ett mycket starkt beroendeförhållande till assistenten.

Det är oerhört viktigt att respektera integritet och självbestämmande. I dessa relationer är det en förutsättning med närhet och tillit men också att man som assistent kan ta avstånd och reflektera över sitt handlande så att man inte faller in i rutiner. Det är uppdragsgivarens behov som skall vara i centrum.

De flesta uppdragsgivarna har flera assistenter. Det är viktigt att assistentgruppen fungerar för uppdragsgivarens bästa och att man respekterar och stöttar varandra i gruppen. Teamet är som ett pussel med olika personligheter som skall garantera uppdragsgivaren en god livskvalitet.

Materialet är hämtat ur:
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt dess förarbeten. Intervjuer med personliga assistenter.